This site uses cookies

We use information saved via cookies to ensure maximum convenience in using our website. They can also be used by research and advertising companies cooperating with us. If you agree, click "I agree." If you do not agree, the cookie settings can be changed in your browser.

                                                                                                                                                                                                                            
Rodowód

Co to jest rodowód.

Rodowód jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy.
Jest potwierdzeniem pochodzenia psa, zapisem jego przodków i ich osiągnięć, badań i wyszkolenia. Wyrobienie dokumentu jest dobrowolne.
Posiadanie dokumentu nie zobowiązuje właściciela psa do wystawiania psa na wystawach czy do dalszej hodowli. Nie wszystkie psy rodowodowe są przeznaczone na wystawy i do hodowli.

Jak wyrobić psu rodowód.

Aby wyrobić psu rodowód należy zgłosić się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP z metryką urodzenia psa wydaną przez hodowcę należącego do ZKwP.
Niezbędne jest wstąpienie w poczet członków Stowarzyszenia.
Odbiór rodowodu następuje z Oddziale. Termin odbioru rodowodu wyznacza pracownik Oddziału.

Czas oczekiwania.

Czas oczekiwania na rodowód krajowy, eksportowy, KW liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału i wynosi 14 dni roboczych.
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP.

Jaki okres ważności ma metryka.

Metryka jest drukiem ścisłego zarachowania, potwierdzającym że szczenię urodziło się
w hodowli wpisanej w metrykę. Każde szczenię otrzymuje metrykę. Metryka ważna jest tylko na terenie Polski. Metryka za pośrednictwem oddziału "zamienia się" w rodowód,
jest dokumentem ważnym przez całe życie psa i nie ma wyznaczonego wieku psa, do którego należy wyrobić rodowód.


Co to jest rodowód eksportowy.
Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych hodowca sprzedając szczenię za granicę ma obowiązek wyrobić mu rodowód eksportowy. Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej.

 
Rodowód ekspresowy.
Czas oczekiwania na dokument jest znacznie skrócony. Biuro Zarządu Głównego wystawia rodowód (krajowy, eksportowy) w przeciągu 5 dni roboczych i przesyła do oddziału, w którym metryka została złożona.
Odbiór rodowodu następuje w Oddziale.

 Księga wstępna (KW)

 Księga wstępna (KW) to symbol ksiąg rodowodowych ZKwP dla psów/suk, które nie posiadają 3 pełnych, udokumentowanych pokoleń przodków.                                                 Do Księgi Wstępnej pierwszego stopnia wpisuje się dorosłego psa lub sukę, ras polskich wskazanych przez Zarząd Główny, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego.
Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności.                                                                                                Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia (zgodnie z odrębną instrukcją).       Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.                                                                                                                                                                                             Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

 
  Zasady współwłasności psa/suki  
 

Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce mogą posiadać i hodować psy/suki zarejestrowane w Związku na zasadzie współwłasności.
Skutkiem zgłoszenia Związkowi prawa do współwłasności do psa/suki i działań związanych z jego wystawianiem, hodowaniem i innymi rodzajami aktywności w Związku jest ponoszenie konsekwencji przez wszystkich współwłaścicieli za działania każdego z nich. Kara nałożona na jednego ze współwłaścicieli jest skuteczna względem pozostałych współwłaścicieli i wyłącza możliwość przerejestrowania psa/suki w okresie jej obowiązywania.
Głównym właścicielem psa/suki jest osoba, która jest wyłącznym dysponentem psa/suki i w „Oświadczeniu współwłaścicieli psa/suki” (zał. nr 11a) figuruje na pierwszej pozycji.
Psy i suki stanowiące współwłasność muszą być zarejestrowane w Oddziale głównego właściciela.
W przypadku suk hodowlanych używany będzie wyłącznie przydomek hodowlany głównego właściciela.
Dokumentacja hodowlana (karta krycia, karta miotu, metryki) będą wydawane wyłącznie w Oddziale głównego właściciela.
Zmiana głównego właściciela psa/suki wymaga pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli i musi nastąpić na minimum 2 miesiące przed kryciem.
Oświadczenie o współwłasności i jego zmianach ma być przekazywane do Oddziałów wszystkich współwłaścicieli.

 
                             

 
 
Tabela opłat
Czas oczekiwania na rodowód, KW liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. Czas oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania Cena w PLN Procedura
Rodowód krajowy:
Tryb zwykły 30 dni 60,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb zwykły dla oddziałów korzystających z elektronicznego systemu przesyłania dokumentów 14 dni roboczych 60,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 300,00 Złożenie metryki w oddziale
Rodowód eksportowy:
Tryb zwykły 21 dni 120,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb zwykły dla oddziałów korzystających z elektronicznego systemu przesyłania dokumentów 14 dni roboczych 120,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 300,00 Złożenie metryki w oddziale
Księga wstępna:
Krajowa 30 dni 60,00 Złożenie metryki lub przeglądu hodowlanego w oddziale
Tryb zwykły dla oddziałów korzystających z elektronicznego systemu przesyłania dokumentów 14 dni roboczych

krajowa 60,00

eksportowa 120,00

Złożenie metryki lub przeglądu hodowlanego w oddziale
Eksportowa 21 dni 120,00 Złożenie metryki lub przeglądu hodowlanego w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 300,00 Złożenie metryki lub przeglądu hodowlanego w oddziale
Duplikat rodowodu i KW
Krajowego do 7 dni 30,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale
Eksportowego do 7 dni 60,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale
Wymiana rodowodu
Z krajowego na eksport ze zmianą właściciela lub bez zmiany do 7 dni 60,00 Złożenie oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Eksportowego na krajowy ze zmianą właściciela z potwierdzeniem rejestracji do 7 dni 30,00 Złożenie oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Zmiana właściciela
Rodowód krajowy do 7 dni 30,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopią umowy kupna-sprzedaży
Rodowód eksportowy do 7 dni 60,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela
Nowy wydruk rodowodu lub KW :                                            1. z powodu częściowego uszkodzenia dokumentu                                                                                                             2. korekty danych w metryce/rodowodzie na prośbę hodowcy
Krajowy do 7 dni 30,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału                

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

Eksportowy do 7 dni 60,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

Przekwalifikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
Krajowy do 7 dni 30,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale
Eksportowy do 7 dni 60,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale
 

 

 


 ♦ STRONA GŁÓWNAO NASZARZĄD GŁÓWNYODDZIAŁYKONTAKTAKTUALNOŚCIZANIM KUPISZ PSABAZA SZCZENIĄT I REPRODUKTORÓWDOKUMENTY I PROCEDURYSPRAWY HODOWLANEREGULAMINY I FORMULARZESZKOLENIEWYSTAWYSĘDZIOWIE KYNOLOGICZNIKLUBY RASKWARTALNIK PIESWZORCE RAS FCI